నవదుర్గా రూపాలు 

మొదటిరోజు  శైలపుత్రి

రెండో రోజు బాలాత్రిపుర సుందరీ

మూడో రోజు గాయత్రీదేవి

నాలుగో రోజు లలితాదేవి

ఐదో రోజు సరస్వతీదేవి

ఆరో రోజు అన్నపూర్ణాదేవి

ఏడో రోజు మహాలక్ష్మీ

ఎనిమిదో రోజు దుర్గాదేవి

తొమ్మిదో రోజు మహిషాసుర మర్దినీదేవి