వినాయక చవితి పండుగ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా అందరూ  వినాయకుడిని అందంగా అలంకరించి, రకరకాల నైవేద్యాలను సమర్పించి, పూజ చేసుకొని ఆయన ఆశీర్వాదం పొందుతారు.

వినాయక చవితి పండుగ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా అందరూ  వినాయకుడిని అందంగా అలంకరించి, రకరకాల నైవేద్యాలను సమర్పించి, పూజ చేసుకొని ఆయన ఆశీర్వాదం పొందుతారు.