ముంబై వేదికగా జరిగిన గ్లోబల్ స్పా అవార్డ్స్ ఈవెంట్లో రాశి ఖన్నా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

White Frame Corner
White Frame Corner

ముంబై వేదికగా జరిగిన గ్లోబల్ స్పా అవార్డ్స్ ఈవెంట్లో రాశి ఖన్నా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

White Frame Corner
White Frame Corner

ముంబై వేదికగా జరిగిన గ్లోబల్ స్పా అవార్డ్స్ ఈవెంట్లో రాశి ఖన్నా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

White Frame Corner
White Frame Corner

ముంబై వేదికగా జరిగిన గ్లోబల్ స్పా అవార్డ్స్ ఈవెంట్లో రాశి ఖన్నా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

White Frame Corner
White Frame Corner

ముంబై వేదికగా జరిగిన గ్లోబల్ స్పా అవార్డ్స్ ఈవెంట్లో రాశి ఖన్నా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

White Frame Corner
White Frame Corner

ముంబై వేదికగా జరిగిన గ్లోబల్ స్పా అవార్డ్స్ ఈవెంట్లో రాశి ఖన్నా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

White Frame Corner
White Frame Corner

ముంబై వేదికగా జరిగిన గ్లోబల్ స్పా అవార్డ్స్ ఈవెంట్లో రాశి ఖన్నా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

White Frame Corner
White Frame Corner

ముంబై వేదికగా జరిగిన గ్లోబల్ స్పా అవార్డ్స్ ఈవెంట్లో రాశి ఖన్నా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

White Frame Corner
White Frame Corner

ముంబై వేదికగా జరిగిన గ్లోబల్ స్పా అవార్డ్స్ ఈవెంట్లో రాశి ఖన్నా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

White Frame Corner
White Frame Corner

ముంబై వేదికగా జరిగిన గ్లోబల్ స్పా అవార్డ్స్ ఈవెంట్లో రాశి ఖన్నా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

White Frame Corner
White Frame Corner

ముంబై వేదికగా జరిగిన గ్లోబల్ స్పా అవార్డ్స్ ఈవెంట్లో రాశి ఖన్నా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

White Frame Corner
White Frame Corner

ముంబై వేదికగా జరిగిన గ్లోబల్ స్పా అవార్డ్స్ ఈవెంట్లో రాశి ఖన్నా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

White Frame Corner
White Frame Corner