దుబాయ్ లో జరుగుతున్న సైమా అవార్డుల వేడుకలో కీర్తి సురేష్ బ్లూ బ్లేజర్‌లో ఎంతో స్టైలిష్‌ గా కనిపించింది. 

దుబాయ్ లో జరుగుతున్న సైమా అవార్డుల వేడుకలో కీర్తి సురేష్ బ్లూ బ్లేజర్‌లో ఎంతో స్టైలిష్‌ గా కనిపించింది. 

దుబాయ్ లో జరుగుతున్న సైమా అవార్డుల వేడుకలో కీర్తి సురేష్ బ్లూ బ్లేజర్‌లో ఎంతో స్టైలిష్‌ గా కనిపించింది. 

దుబాయ్ లో జరుగుతున్న సైమా అవార్డుల వేడుకలో కీర్తి సురేష్ బ్లూ బ్లేజర్‌లో ఎంతో స్టైలిష్‌ గా కనిపించింది. 

దుబాయ్ లో జరుగుతున్న సైమా అవార్డుల వేడుకలో కీర్తి సురేష్ బ్లూ బ్లేజర్‌లో ఎంతో స్టైలిష్‌ గా కనిపించింది. 

దుబాయ్ లో జరుగుతున్న సైమా అవార్డుల వేడుకలో కీర్తి సురేష్ బ్లూ బ్లేజర్‌లో ఎంతో స్టైలిష్‌ గా కనిపించింది. 

దుబాయ్ లో జరుగుతున్న సైమా అవార్డుల వేడుకలో కీర్తి సురేష్ బ్లూ బ్లేజర్‌లో ఎంతో స్టైలిష్‌ గా కనిపించింది. 

దుబాయ్ లో జరుగుతున్న సైమా అవార్డుల వేడుకలో కీర్తి సురేష్ బ్లూ బ్లేజర్‌లో ఎంతో స్టైలిష్‌ గా కనిపించింది. 

దుబాయ్ లో జరుగుతున్న సైమా అవార్డుల వేడుకలో కీర్తి సురేష్ బ్లూ బ్లేజర్‌లో ఎంతో స్టైలిష్‌ గా కనిపించింది. 

దుబాయ్ లో జరుగుతున్న సైమా అవార్డుల వేడుకలో కీర్తి సురేష్ బ్లూ బ్లేజర్‌లో ఎంతో స్టైలిష్‌ గా కనిపించింది.