హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ సైమా అవార్డు వేడుకల్లో ఉత్తమ నూతన నటిగా సీతారామం సినిమాకు అవార్డు అందుకుంది.

హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ సైమా అవార్డు వేడుకల్లో ఉత్తమ నూతన నటిగా సీతారామం సినిమాకు అవార్డు అందుకుంది.

హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ సైమా అవార్డు వేడుకల్లో ఉత్తమ నూతన నటిగా సీతారామం సినిమాకు అవార్డు అందుకుంది.

హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ సైమా అవార్డు వేడుకల్లో ఉత్తమ నూతన నటిగా సీతారామం సినిమాకు అవార్డు అందుకుంది.

హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ సైమా అవార్డు వేడుకల్లో ఉత్తమ నూతన నటిగా సీతారామం సినిమాకు అవార్డు అందుకుంది.

హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ సైమా అవార్డు వేడుకల్లో ఉత్తమ నూతన నటిగా సీతారామం సినిమాకు అవార్డు అందుకుంది.

హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ సైమా అవార్డు వేడుకల్లో ఉత్తమ నూతన నటిగా సీతారామం సినిమాకు అవార్డు అందుకుంది.

హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ సైమా అవార్డు వేడుకల్లో ఉత్తమ నూతన నటిగా సీతారామం సినిమాకు అవార్డు అందుకుంది.

హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ సైమా అవార్డు వేడుకల్లో ఉత్తమ నూతన నటిగా సీతారామం సినిమాకు అవార్డు అందుకుంది.

హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ సైమా అవార్డు వేడుకల్లో ఉత్తమ నూతన నటిగా సీతారామం సినిమాకు అవార్డు అందుకుంది.

హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ సైమా అవార్డు వేడుకల్లో ఉత్తమ నూతన నటిగా సీతారామం సినిమాకు అవార్డు అందుకుంది.

హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ సైమా అవార్డు వేడుకల్లో ఉత్తమ నూతన నటిగా సీతారామం సినిమాకు అవార్డు అందుకుంది.