పూజా హెగ్డే గ్లామర్ రోల్స్ తో టాలీవుడ్ లో క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పుడు గ్రీన్ శారీలో మెరుపులు మెరిపిస్తూ గ్లామర్ క్వీన్ లా వెలిగిపోతోంది.

పూజా హెగ్డే గ్లామర్ రోల్స్ తో టాలీవుడ్ లో క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పుడు గ్రీన్ శారీలో మెరుపులు మెరిపిస్తూ గ్లామర్ క్వీన్ లా వెలిగిపోతోంది.

పూజా హెగ్డే గ్లామర్ రోల్స్ తో టాలీవుడ్ లో క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పుడు గ్రీన్ శారీలో మెరుపులు మెరిపిస్తూ గ్లామర్ క్వీన్ లా వెలిగిపోతోంది.

పూజా హెగ్డే గ్లామర్ రోల్స్ తో టాలీవుడ్ లో క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పుడు గ్రీన్ శారీలో మెరుపులు మెరిపిస్తూ గ్లామర్ క్వీన్ లా వెలిగిపోతోంది.

పూజా హెగ్డే గ్లామర్ రోల్స్ తో టాలీవుడ్ లో క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పుడు గ్రీన్ శారీలో మెరుపులు మెరిపిస్తూ గ్లామర్ క్వీన్ లా వెలిగిపోతోంది.

పూజా హెగ్డే గ్లామర్ రోల్స్ తో టాలీవుడ్ లో క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పుడు గ్రీన్ శారీలో మెరుపులు మెరిపిస్తూ గ్లామర్ క్వీన్ లా వెలిగిపోతోంది.

పూజా హెగ్డే గ్లామర్ రోల్స్ తో టాలీవుడ్ లో క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పుడు గ్రీన్ శారీలో మెరుపులు మెరిపిస్తూ గ్లామర్ క్వీన్ లా వెలిగిపోతోంది.

పూజా హెగ్డే గ్లామర్ రోల్స్ తో టాలీవుడ్ లో క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పుడు గ్రీన్ శారీలో మెరుపులు మెరిపిస్తూ గ్లామర్ క్వీన్ లా వెలిగిపోతోంది.

పూజా హెగ్డే గ్లామర్ రోల్స్ తో టాలీవుడ్ లో క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పుడు గ్రీన్ శారీలో మెరుపులు మెరిపిస్తూ గ్లామర్ క్వీన్ లా వెలిగిపోతోంది.

పూజా హెగ్డే గ్లామర్ రోల్స్ తో టాలీవుడ్ లో క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పుడు గ్రీన్ శారీలో మెరుపులు మెరిపిస్తూ గ్లామర్ క్వీన్ లా వెలిగిపోతోంది.