పూజా హెగ్డే మేకప్ లేకుండా బాలీవుడ్ పేమస్ ప్రొడ్యూసర్ షాజిద్ నడియావాలా తనయుడు సుభాన్ నడియావాలా బర్త్ డే పార్టీకి హాజరై మెరిపించింది. 

పూజా హెగ్డే మేకప్ లేకుండా బాలీవుడ్ పేమస్ ప్రొడ్యూసర్ షాజిద్ నడియావాలా తనయుడు సుభాన్ నడియావాలా బర్త్ డే పార్టీకి హాజరై మెరిపించింది. 

పూజా హెగ్డే మేకప్ లేకుండా బాలీవుడ్ పేమస్ ప్రొడ్యూసర్ షాజిద్ నడియావాలా తనయుడు సుభాన్ నడియావాలా బర్త్ డే పార్టీకి హాజరై మెరిపించింది. 

పూజా హెగ్డే మేకప్ లేకుండా బాలీవుడ్ పేమస్ ప్రొడ్యూసర్ షాజిద్ నడియావాలా తనయుడు సుభాన్ నడియావాలా బర్త్ డే పార్టీకి హాజరై మెరిపించింది. 

పూజా హెగ్డే మేకప్ లేకుండా బాలీవుడ్ పేమస్ ప్రొడ్యూసర్ షాజిద్ నడియావాలా తనయుడు సుభాన్ నడియావాలా బర్త్ డే పార్టీకి హాజరై మెరిపించింది. 

పూజా హెగ్డే మేకప్ లేకుండా బాలీవుడ్ పేమస్ ప్రొడ్యూసర్ షాజిద్ నడియావాలా తనయుడు సుభాన్ నడియావాలా బర్త్ డే పార్టీకి హాజరై మెరిపించింది. 

పూజా హెగ్డే మేకప్ లేకుండా బాలీవుడ్ పేమస్ ప్రొడ్యూసర్ షాజిద్ నడియావాలా తనయుడు సుభాన్ నడియావాలా బర్త్ డే పార్టీకి హాజరై మెరిపించింది. 

పూజా హెగ్డే మేకప్ లేకుండా బాలీవుడ్ పేమస్ ప్రొడ్యూసర్ షాజిద్ నడియావాలా తనయుడు సుభాన్ నడియావాలా బర్త్ డే పార్టీకి హాజరై మెరిపించింది. 

పూజా హెగ్డే మేకప్ లేకుండా బాలీవుడ్ పేమస్ ప్రొడ్యూసర్ షాజిద్ నడియావాలా తనయుడు సుభాన్ నడియావాలా బర్త్ డే పార్టీకి హాజరై మెరిపించింది. 

పూజా హెగ్డే మేకప్ లేకుండా బాలీవుడ్ పేమస్ ప్రొడ్యూసర్ షాజిద్ నడియావాలా తనయుడు సుభాన్ నడియావాలా బర్త్ డే పార్టీకి హాజరై మెరిపించింది.