ప్రతి 11 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ భారీ తుఫానులు హింసాత్మక శిఖరానికి చేరుకుంటాయి ఆ సమయంలో సూర్యుని మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ రివర్స్ అవుతాయి

ప్రతి 11 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ భారీ తుఫానులు హింసాత్మక శిఖరానికి చేరుకుంటాయి ఆ సమయంలో సూర్యుని మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ రివర్స్ అవుతాయి

ప్రతి 11 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ భారీ తుఫానులు హింసాత్మక శిఖరానికి చేరుకుంటాయి ఆ సమయంలో సూర్యుని మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ రివర్స్ అవుతాయి

ప్రతి 11 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ భారీ తుఫానులు హింసాత్మక శిఖరానికి చేరుకుంటాయి ఆ సమయంలో సూర్యుని మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ రివర్స్ అవుతాయి

ప్రతి 11 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ భారీ తుఫానులు హింసాత్మక శిఖరానికి చేరుకుంటాయి ఆ సమయంలో సూర్యుని మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ రివర్స్ అవుతాయి

ప్రతి 11 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ భారీ తుఫానులు హింసాత్మక శిఖరానికి చేరుకుంటాయి ఆ సమయంలో సూర్యుని మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ రివర్స్ అవుతాయి

ప్రతి 11 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ భారీ తుఫానులు హింసాత్మక శిఖరానికి చేరుకుంటాయి ఆ సమయంలో సూర్యుని మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ రివర్స్ అవుతాయి

ప్రతి 11 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ భారీ తుఫానులు హింసాత్మక శిఖరానికి చేరుకుంటాయి ఆ సమయంలో సూర్యుని మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ రివర్స్ అవుతాయి