శ్రీముఖి తన ఖాళీ సమయాన్ని ఎక్కువగా స్విమ్మింగ్ పూల్ లో నే గడపుతోంది. అలా క్యాప్చర్ చేసినవే ఈ ఫోటోలు.

శ్రీముఖి తన ఖాళీ సమయాన్ని ఎక్కువగా స్విమ్మింగ్ పూల్ లో నే గడపుతోంది. అలా క్యాప్చర్ చేసినవే ఈ ఫోటోలు.

శ్రీముఖి తన ఖాళీ సమయాన్ని ఎక్కువగా స్విమ్మింగ్ పూల్ లో నే గడపుతోంది. అలా క్యాప్చర్ చేసినవే ఈ ఫోటోలు.

శ్రీముఖి తన ఖాళీ సమయాన్ని ఎక్కువగా స్విమ్మింగ్ పూల్ లో నే గడపుతోంది. అలా క్యాప్చర్ చేసినవే ఈ ఫోటోలు.

శ్రీముఖి తన ఖాళీ సమయాన్ని ఎక్కువగా స్విమ్మింగ్ పూల్ లో నే గడపుతోంది. అలా క్యాప్చర్ చేసినవే ఈ ఫోటోలు.

శ్రీముఖి తన ఖాళీ సమయాన్ని ఎక్కువగా స్విమ్మింగ్ పూల్ లో నే గడపుతోంది. అలా క్యాప్చర్ చేసినవే ఈ ఫోటోలు.

శ్రీముఖి తన ఖాళీ సమయాన్ని ఎక్కువగా స్విమ్మింగ్ పూల్ లో నే గడపుతోంది. అలా క్యాప్చర్ చేసినవే ఈ ఫోటోలు.

శ్రీముఖి తన ఖాళీ సమయాన్ని ఎక్కువగా స్విమ్మింగ్ పూల్ లో నే గడపుతోంది. అలా క్యాప్చర్ చేసినవే ఈ ఫోటోలు.

శ్రీముఖి తన ఖాళీ సమయాన్ని ఎక్కువగా స్విమ్మింగ్ పూల్ లో నే గడపుతోంది. అలా క్యాప్చర్ చేసినవే ఈ ఫోటోలు.

శ్రీముఖి తన ఖాళీ సమయాన్ని ఎక్కువగా స్విమ్మింగ్ పూల్ లో నే గడపుతోంది. అలా క్యాప్చర్ చేసినవే ఈ ఫోటోలు.