శ్రీకృష్ణుడు గురించి  మీకు తెలియని  నిజాలు

కృష్ణుడికి 108 పేర్లు ఉన్నాయి

కృష్ణుని చర్మం రంగు ముదురు, నీలం కాదు

కృష్ణుడికి 8 మంది భార్యలు

రాధకు ఆధారాలు లేవు

కృష్ణుడు కూడా జైన మతంలో భాగమే

బౌద్ధ జాతకంలో కృష్ణుడు

వయసులేని వ్యక్తి

కృష్ణుడు పాండవుల పక్షపాతి

ఏకలవ్యకి వరం ఇచ్చినవాడు

వివాహానికి ముందు సెక్స్‌ను చట్టబద్ధం చేయడానికి రాధా-కృష్ణ సంబంధమే సాక్షం